เรียนเชิญ หน่วยงาน เข้าร่วมรับฟัง วิสัยทัศน์และร่วมแลกเปลี่ยนความความคิด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคเหนือ”

📢📢 กรมโยธาธิการและผังเมือง ของเรียนเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ‼️

เข้าร่วมรับฟัง วิสัยทัศน์และร่วมแลกเปลี่ยนความความคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี .

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคเหนือ” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติเชิงพื้นที่ สร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 📈📊

🕛 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12.30-16.30 น. 🕓.👉ผ่านระบบ Zoom Webinar สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_IOd4hs1WSUK7Lms-Dl1KMg

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →