หอการค้าเชียงใหม่จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ : YEC รุ่นที่ 9

วันที่ 26 มีนาคม 256…