หอการค้าเชียงใหม่จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และมอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ : YEC รุ่นที่ 9

วันที่ 26 มีนาคม 2565 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และร่วมเป็นเกียรติพิธีวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ : YEC รุ่นที่ 9 ณ ห้องลานนาบอลรูม 2 และ 3 โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่โดยมีนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและกล่าวขอบคุณที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา จากนั้นเป็นการประชุมพิจารณารายงานกิจกรรมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/YEC ประจำปี 2564 การพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 64 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ปี 2565 แก้ไขข้อบังคับหอการค้าฯและโครงการและกิจกรรมสืบเนื่องของหอการค้าฯประจำปี 2565-2566

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →