ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณฑิต สาขาวชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณฑิต สาขาวชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของวิทยาเขตนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงเรียนหลักสูตรในสาขาวิชานี้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานองค์ความรู้เดิมหรือที่สนใจ จากการเรียนรู้ร่วมกันในการปฎิบัติในสถานการณ์จริงฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://na.mahidol.ac.th/th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 083-9621645

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →