เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

📣📣depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3 (Chief of Digital Agro Business: CDA#3)

♻️ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้บริหารภาครัฐและเอกชนหลังวิกฤติ covid-19

♻️ หลักสูตรด้านการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารระดับสูงภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ และการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด-19 ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรที่มีความทันสมัยในทุกมิติ อาทิ

🌐IoT (Internet of Things)

🌐การใช้ระบบเครื่องรับรู้

🌐การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง (Big Data Management)

🌐เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Robot)

🌐ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

🌐การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone)

🌐Cloud

🌐AR & VR

🌐Blockchain

🌐Digital Marketing

🌐การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

🌐Digital Technologies

🌐การบริหารจัดการผลิตผลการเกษตรแบบครบวงจร

🌐กัญชาทางการแพทย์

🌐กัญชง..พิชเศรษฐกิจใหม่ของไทย

🌐ดูงาน ณ ประเทศอิสราเอล

ทั้งนี้ นวัตกรรมเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการบูรณาการความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนกว่า 50 ท่าน และประสบการณ์จากกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมถอดบทเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 แห่ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป

📝กำหนดการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 – 12 มีนาคม 2565 โดยมีชั่วโมงการศึกษารวมทั้งสิ้น 157.5 ชั่วโมงรวม 28 วัน

✅อบรมในประเทศจำนวน 49.5 ชั่วโมง

✅กรณีศึกษาจำนวน 29.5 ชั่วโมง

✅การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การจัดการโครงการจำนวน 7.5 ชั่วโมง

✅กิจกรรมการนำเสนอโครงงานจำนวน 3 ชั่วโมง

✅กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศจำนวน 38 ชั่วโมง

✅กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิสราเอลจำนวน 30 ชั่วโมง(ศึกษาดูงานต่างประเทศซึ่งจะพิจารณาสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19)

**ทั้งนี้ระยะเวลาและกำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกิจกรรมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเทศที่สำเร็จ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 30 ชั่วโมง (7วัน)(วันเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)กิจกรรมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จภายในประเทศ อาทิ Kubota Farm, Future Tales Lab, Microsoft, DTAC, True Digital Park, โรงงานผลิตยาองค์การเภสัชกรรม, Smart farms เป็นต้นกิจกรรมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศต้นแบบความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตรที่ประสบความสำเร็จด้าน Smart Agriculture, Digital Technology, FoodTech, etc.

📍📍 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้บริหารภาครัฐต้องเป็นข้าราชการระดับอำนวยการต้นขึ้นไปหรือเทียบเท่า สำหรับภาคเอกชนต้องเป็นระดับผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำนักงานฯ พิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯกำหนดการรับสมัครสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 27 ปี นับถึงวันที่รับสมัครจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

📍📍รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด ไม่เกิน 50 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงจนถึง 20 กันยายน 2564 และ/หรือ จนกว่าจำนวนผู้ได้รับคัดเลือกอบรมจะเต็มจำนวน

📄📄 ส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางมาที่อีเมล์ cda3.depa@gmail.com

☎ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ

คุณชัยวัฒน์083-116-6581 / คุณวรฉัตร089-203-0183 / คุณกษิดิ์เดช095-665-5162

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →