ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ

📣 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มติคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุเเละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. … ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา โดยมีสาระสำคัญในการให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ได้แก่
1. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
2. กำหนดให้เเต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละ 10 กรณีจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้เงื่อนไขสำคัญที่ผู้ประกอบการ SME จะได้รับสิทธิ์ดังหล่าว จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบ Online ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ที่ thaismegp.com เท่านั้น ในการนี้หอการค้าฯจึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อสมาชิก SME เพื่อเร่งลงทะเบียน รักษาสิทธิประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามร่างกฎกระทรวงฯ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

ต้อนรับ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More →