ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 67/2563 เรื่อง ธปท. เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบนิเวศ Digital Factoring ช่วย SMEs รายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 67/2563

เรื่อง ธปท. เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบนิเวศ Digital Factoring ช่วย SMEs รายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน

          ​ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoringเพื่อช่วยให้ SMEs รายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและสภาพคล่อง ผ่านสินเชื่อที่ใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัลและรายรับอันเกิดจากใบแจ้งหนี้นั้นเป็นหลักประกัน (Digital Factoring) โดยจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จและขยายผลในวงกว้างช่วงต้นปี 2564

          นางสาวพีรจิต ปัทมสูต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ธปท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของ Factoring ในการเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ SMEs มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการทำ Factoring ยังไม่เป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs รายย่อยที่ไม่ได้เป็นคู่ค้าตรงกับลูกหนี้การค้า (Buyer) ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ เนื่องจากผู้ให้บริการ Factoring มีความกังวลเรื่องปัญหาการปลอมแปลงเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อมาขอเงินกู้และการยื่นขอสินเชื่อซ้ำซ้อน (Double Financing) ธปท. จึงได้ริเริ่มโครงการการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoringโดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคของ SMEs รายย่อยในการเข้าถึงบริการ Factoring

          นายธรรมรักษ์ หมื่นจักร์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธปท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา ธปท. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ธปท. ได้ออก Consultation Paper เรื่องการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring เพื่อสื่อสารและรับฟังความเห็นจากสาธารณชน โดย ธปท. จะนำความเห็นที่ได้รับมาใช้ประกอบการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธปท. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ตกลงที่จะทดสอบความเป็นไปได้ (Proof-of-Concept) ของการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน Digital Factoring ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการทดสอบต่าง ๆ จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563 ก่อนเริ่มนำมาใช้จริงและขยายผลในวงกว้างช่วงต้นปี 2564 ต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย
24 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
โทรศัพท์ : 0 23567682, 0 2283 6694
E-mail : eFactoring@bot.or.th  

>>​Download​​ ข่าว PDF

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →