ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้บริษัท เอฟฟินิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2570) ภายใต้โครงการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนา SME ของประเทศ

ทาง สสว. และที่ปรึกษาเล็งเห็นว่า การได้รับความคิดเห็นจากท่านผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น (ผู้ประกอบธุรกิจมาไม่เกิน 3 ปี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริมฯดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2565-2570) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมมายัง คุณบัญชา ธาราสายทอง ทางอีเมล์ bancha@effinity.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 089-135-1011 ภายในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 จักขอบคุณยิ่ง

1) การประชุมระดมข้อคิดเห็นจาก กลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อม เวลา 9.00 – 12.00 น.

ดาวน์โหลดแบบตอบรับออนไลน์ >>Download

2) การประชุมระดมข้อคิดเห็นจาก กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น เวลา 13.00 – 16.00 น.

ดาวน์โหลดแบบตอบรับออนไลน์ >>Download

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

ต้อนรับ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More →