​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 48/2563 เรื่อง การตัดสินผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 48/2563

เรื่อง การตัดสินผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2

​           ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา จึงได้จัดประกวดโครงการ “Fin. ดี We Can Do!!!Season 2” เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ยั่งยืนโดยอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเงินที่ดี ซึ่งผลงานได้สร้างสรรค์มาจากความคิดของนักศึกษาอาชีวศึกษานำมาสู่ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติ โดยผลงานการประกวดในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

          (1) โครงงานสร้างสรรค์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้จัดทำโครงงานส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา และมีการต่อยอดไปสู่การสร้างประสบการณ์ในการประยุกต์องค์ความรู้ทางการเงินและการลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะในชีวิตจริง ซึ่งแบ่งการประกวดในระดับนี้ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้และประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้ มีวิทยาลัยอาชีวศึกษา 116 แห่ง จากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วม และในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทซึ่งได้แก่

              (1.1) ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ : โครงงาน “SPA MODEL” จากทีม SAVE BOMB วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางการเงินที่เรียบง่าย และผ่อนคลายผ่านเสียงเพลง กิจกรรมฐานที่มีความสนุกสนาน รวมถึงมีการเพิ่มพูนรายได้ด้วยการทำโครงงานธุรกิจ และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินโดยเริ่มจากการทำบัญชีครัวเรือน พร้อมขยายกิจกรรมไปสู่ครอบครัวและชุมชนในวงกว้าง

              (1.2) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : โครงงาน “น้องฮอมตังค์” จากทีมฮอมตังค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างนวัตกรรมการออมเงินอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การวางแผนทางการเงินผ่าน Web applicationและสร้างเครื่องออมเงินซึ่งเชื่อมโยงระบบกับฐานข้อมูลธนาคารโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกและดึงดูดผู้ใช้งานจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงิน

          (2) สถานศึกษาต้นแบบ ซึ่งเป็นการขยายผลการส่งเสริมความรู้ทางการเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในปี 2561 (Season 1) ทั้งในวิทยาลัยตนเองและไปยังวิทยาลัยอื่น ๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่กว้างขวางนอกวิทยาลัย ทั้งนี้ มีวิทยาลัยอาชีวศึกษา 6 แห่งที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบ ได้แก่

               (1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

               (2) วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น

               (3) วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จ.เชียงใหม่

               (4) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี

               (5) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จ.เชียงใหม่

               (6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จ.ขอนแก่น

           ทั้งนี้ ธปท. และ สอศ. จะเดินหน้าส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เยาวชนอาชีวะที่เป็นนักคิด นักปฏิบัติและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ มีวินัยทางการเงิน สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม และมีภูมิคุ้มกันทางการเงินเพียงพอเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11 สิงหาคม 2563 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1 ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
โทรศัพท์ : 0 2356 6157, 0 2283 6153
E-mail : ParichPh@bot.or.thChantidP@bot.or.th  

>>​Download​​ ข่าว PDF

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →