Chiang Mai Chamber of Commerce

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน. (RD facilities Boost up) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเข้ามาใช้ Facilities ของมหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบ…

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของบริษัท (Upskill for future technology)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบ…

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 256…

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี แบบออนไลน์ หัวข้อ “ชวนคุยชวนคิด ปรับวิถีธุรกิจท้องถิ่นในโลกใหม่อย่างยั่งยืน”

📣 ธนาคารแห่งประเทศไท…

Chiang Mai Chamber of Commerce