ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 45/2563 เรื่อง โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 45/2563

เรื่อง โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
และสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

​          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) สมาคมธนาคารไทย สถาบันธนาคารไทย ธนาคารพาณิชย์ 8แห่ง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและผ่านการอบรมจะได้รับโอกาสทดลองใช้เครื่องมือ “การประกันค่าเงิน” หรือ FX options เหมือนเช่นโครงการก่อน แต่จะมีขนาดวงเงินค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเป็น 80,000 บาทต่อกิจการ รวมถึงผู้ประกอบการที่มีการส่งออกหรือนำเข้าในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากดอลลาร์ สรอ. ได้แก่ ยูโร เยน หยวน ปอนด์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์สิงคโปร์ ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการซื้อ FX options ภายใต้โครงการนี้ได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการนี้ยังจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade-related fees) จำนวน 20,000 บาทต่อกิจการ

          สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การเข้าอบรมจะดำเนินการทั้งผ่านช่องทาง Online และช่องทาง e-Learning เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
29 กรกฎาคม 2563

 
ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมมาตรฐานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ 0 2283 6321
E-mail: fmd@bot.or.th 


สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดของโครงการ

>>​Download​​ ข่าว PDF

​รายละเอียดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
และสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

​1) คุณสมบัติ SMEs ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นผู้ส่งออก และ/หรือนำเข้า

กรณีธุรกิจการผลิต รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปีกรณีภาคการค้าส่ง/ค้าปลีก/บริการ รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี

2. เป็นสมาชิก สสว.

3. ผู้เข้าอบรมต้องเป็นเจ้าของหรือผู้มีอานาจตัดสินใจทำธุรกรรมทางการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) หรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ทำธุรกรรมกับธนาคาร) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทำธุรกรรมทางการเงิน (มีหนังสือมอบอานาจ)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าอบรมได้ แต่ผู้ที่จะได้รับวงเงินต้องเข้าเงื่อนไขการได้วงเงิน

2) คุณสมบัติ SMEs ที่เข้าเงื่อนไขการได้วงเงิน

1. มีคุณสมบัติตามข้อ 1 

2. เข้าร่วมการอบรม e-learning ครบทุกหัวข้อ หรือเข้าร่วมการอบรม online (บรรยายสด/วีดิทัศน์) 

3. ทำแบบประเมินลูกค้า (client suitability assessment) และทราบรายละเอียดการประกันค่าเงินภายใต้โครงการ (term sheet) ครบถ้วน

3) สิทธิประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. วงเงินค่าธรรมเนียม Options 80,000 บาทต่อราย

2. วงเงินค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade-Related Fees) 20,000 บาทต่อราย

4) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียม Trade-Related Fees

แสดงใบเสร็จอันเนื่องมาจากการทาธุรกรรมในช่วงระยะเวลาโครงการ (24 ส.ค. 63 -30 ธ.ค. 63)ใช้ได้จนครบวงเงิน หรือภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63ใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห์ ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย

5) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียม Options

ไม่สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้สามารถใช้กับสกุลเงินค่าสินค้าและบริการ (Underlying) ดังนี้ USD EUR JPY GBP CNY SGD AUD (ตามการให้บริการของแต่ละธนาคาร)ซื้อ FX options ได้ถึง 30 พ.ย. 63 โดยสามารถ exercise สัญญาภายในวันที่ 30 ธ.ค. 63มี 3 อายุสัญญา ได้แก่ 1, 3, 6 เดือนใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กสิกรไทย ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย ธ.ยูโอบี​

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →