คณะกรรมการหอการค้าเชียงใหม่

[vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

สมัยที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561

BOARD OF DIRECTORS FOR THE 21TH EXECUTIVE TERM (2017 – 2018)

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”2702″ height=”600″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]

 

นางวิภาวัลย์   วรพุฒิพงค์  

ประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายวโรดม ปิฎกานนท์

รองประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายนพพร  ประโยชน์เจริญผล

รองประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายพันธวัสย์ กรรณกุลสุนทร

รองประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

ดร.กอบกิจ  อิสรชีววัฒน์

รองประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

รองประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายสมชาย   ทองคำคูณ

รองประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายเจนกิจ  สวัสดิโอ

รองประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

มล.นิศามณี  ผลธัญญา

รองประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายวรวัชร ตันตรานนท์

รองประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นางดวงสมร ไชยรัตน์

รองประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายจุณพงศ์  สาระนาค

รองประธานกรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายรัชกร  ปิยะสัจจบูลย์

กรรมการเลขาธิการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นางสาวกันชกา  สุวณิชย์

กรรมการรองเลขาธิการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายสมชาย  เอื้อวงษ์ชัย

กรรมการรองเลขาธิการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นางสาวนฤมล  ทักษอุดม

กรรมการรองเลขาธิการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

ดร.พิศมัย  ตรีวิชา

กรรมการรองเลขาธิการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายสมฤทธิ์  ไหคำ

กรรมการรองเลขาธิการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายพัลลภ  แซ่จิว

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายสันติ  เหล่าพาณิชย์กุล

กรรมการรองเลขาธิการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายสมโภช  ลิ้มเล็งเลิศ

กรรมการรองเลขาธิการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นางสาวโสภา  ดวงฤทธิ์

กรรมการเหรัญญิก

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายสรณคมน์  ชุติมา

กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์

กรรมการนายทะเบียน

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายชวลิต  สุวิทย์ศักดานนท์

กรรมการปฏิคม

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นางณัฐพิมล  ศิริรังคมานนท์

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายชิณกฤช  บัวจีน

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายบวรเวทย์  ตันตรานนท์

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายวสิน  เลิศเกียรติดำรง

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นางประภัสรา  บรรดิษฐ

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายโกสิน  ถือแก้ว

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายนพ   อนุรุทธิ์เนตรศิริ

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นางอนิดา  โทณะวณิก

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นางสาวธัญชนก  เสรีเสถียรทรัพย์

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายธรรศพงศ์  ฐิติรัตน์ภักดี

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

ท.พ. ศิระ  ฮั่นตระกูล

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

นายสรนันท์  เศรษฐี

กรรมการ

[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][td_block_text_with_title]

[/td_block_text_with_title][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

 

 

 

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

อบรม “Clubhor Privilege Shop”

🚨ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่🚨 หากคุณกำลังมองหาและมีความต้องการเพิ่มช่องทางการต ...
Read More →

หลักสูตร TFRS for NPAEs และเจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2 หล ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้แท ...
Read More →