ผลงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 20

ผลงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 20 บริหารงานโดย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ เป็นประธาน ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2559 ร่วมกับคณะกรรมการอีก 30 ท่าน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกันว่า

“ภายในปี 2559 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเอกชนมุ่งสู่ AEC”

   หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ยึดนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เชียงใหม่เป็นส่วนสำคัญในการก้าวสู่เศรษฐกิจใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น โดยยึดแนวทาง “สานพลังประชารัฐ”

โดยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 20 ที่ภาคภูมิใจยิ่งคือการได้รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม และรางวัลรณรงค์เพิ่มสมาชิก ประจำปี 2558-2559 รวม 4 รางวัล ภายในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งทีี่ 33 และ 34 ที่ได้สะท้อนถึงการทุ่มเท และการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร รวมถึงการดำเนินกิจกรรมให้กับสมาชิก สังคม และเศรษฐกิจโดยส่วนรวม

ผลงานตลอด 2 ปี ในการทำงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ประจักษ์ว่า การทำงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 20 ได้สร้างผลงานและบทบาทที่โดดเด่น ตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างชัดเจนและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →