ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมนาในเดือนกันยายน2561โดยสภาวิชาชีพบัญชี

           ด้วยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานอบรมสัมมนาในเดือนกันยายน 2561 หลักสูตร “สรุปสาระสำคัญและประเด็นปัญหาของ TFRS for NPAEs” โดย ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

เพื่อสรุปหลักการและแนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และปัญหาในทางปฏิบัติทางการบัญชีที่นักบัญชีในกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สภาวิชาชีพบัญชีฯสำนักงานสาขาเชียงใหม่จึงเห็นควรให้มีการจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ความ เข้าใจ พร้อมถาม/ตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ทีได้ไปปรับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครอบรมสัมมนาได้ที่ http://bit.ly/2MjkjEL

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.