ประมูลสินทรัพย์รอการขาย SME BANK

ติดตามข่าวสารกระประมูลได้ที่ http://npa.smebank.co.th/index.php/Lists/

วิธีปฎิบัติในการเข้าประมูลสินทรัพย์

หลักฐานการเข้าประมูล

 1. เข้าประมูลซื้อในนามตนเอง
  -บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนาลงนามรับรองถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
 2. เข้าประมูลซื้อในนามนิติบุคคล
  -หนังสือรับรองนิติบุคคล (สำเนา 1 ชุด)
  -บัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาลงนามรับรองถูกต้องจำนวน 1 ชุด
 3. เข้าประมูลซื้อในนามบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
  -หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ตามข้อ 1 และข้อ 2 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองถูกต้องจำนวน 1 ชุด

หลักประกันการเข้าประมูล

ผู้เข้าประมูลซื้อจะต้องจัดเตรียมหลักประกันการเข้าประมูลเป็นเงินสด ตั๋วแลกเงินที่ธนาคาร หรือธนาคารอื่นเป็นผู้สั่งจ่ายและเป็นผู้จ่ายเงิน หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อให้ไว้เป็นประกันการเข้าประมูลซื้อสินทรัพย์รอการขายในวันเข้าประมูลโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 1. มูลค่าทรัพย์ที่เข้าประมูลซื้อมีราคาขายไม่เกิน 5 ล้านบาท จะต้องวางประกันไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
 2. มูลค่าทรัพย์ที่เข้าประมูลซื้อมีราคาขายเกินกว่า 5 ล้านบาท จะต้องวางประกันไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท

เงื่อนไขการเข้าประมูลซื้อสินทรัพย์รอการขาย

 1. ผู้เข้าประมูลซื้อจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่จะซื้อตามสถานที่ที่ปรากฏในประกาศขายสินทรัพย์รอการขายของธนาคารโดยธนาคารถือว่าผู้เข้าประมูลทราบและยอมรับถึงสภาพทรัพย์ รวมถึงการถูกบุกรุก รอนสิทธิ์ นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว
 2. ผู้เข้าประมูลซื้อต้องนำหลักประกันพร้อมเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนเข้าประมูล เพื่อรับบัตรสำหรับใช้ในการประมูล และใบรับเงินประกัน
 3. ผู้เข้าประมูลซื้อจะต้องนั่งในสถานที่ที่จัดไว้ และประมูลซื้อตามลำดับรายการสินทรัพย์รอการขายที่ประสงค์จะซื้อ
 4. ผู้ชนะการประมูลต้องนำเงินประกันการเข้าประมูลซื้อ ชำระเป็นค่ามัดจำ และทำสัญญาจะซื้อจะขายกับธนาคารในวันที่ประมูลซื้อ ตามแบบสัญญาที่ธนาคารกำหนด ภายในวันเดียวกับวันประกาศผลการประมูล และจะต้องชำระเงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 ของราคาสินทรัพย์ที่จะซื้อจะขายภายใน 15 วันปฏิทินโดยให้ถือเอาเงินประกันการ ประมูลซื้อสินทรัพย์ เป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขายสินทรัพย์ด้วย ส่วนจำนวนเงินที่เหลือผู้ซื้อจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน ปฏิทินนับตั้งแต่วันที่ประมูลซื้อ หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขาย
 5. หากสินทรัพย์ที่จะซื้อจะขายเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคาร มีภาระผูกพัน ซึ่งจะต้องให้สิทธิลูกหนี้หรือบุคคลอื่น ผู้มีสิทธิซื้อคืน ซื้อคืนก่อนเป็นลำดับแรก ตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระหว่างธนาคารกับลูกหนี้ของธนาคาร และ/หรือสัญญาเช่าสินทรัพย์ผู้จะซื้อ จะซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาจะซื้อจะขายสินทรัพย์ได้เมื่อลูกหนี้หรือบุคคลผู้มีสิทธิซื้อคืนจากธนาคาร สละสิทธิ์ หรือไม่ใช้สิทธิซื้อคืนสินทรัพย์ที่จะซื้อจะขายดังกล่าวแล้ว
 6. กรณีที่ผู้ชนะการประมูล ไม่เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายสินทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิการซื้อสินทรัพย์ และธนาคารมีสิทธิริบเงินประกันการเข้าประมูลซื้อสินทรัพย์ รวมถึงเงินจำนวนอื่นใดที่ผู้ชนะการการประมูลได้ชำระไว้แล้วต่อธนาคาร
 7. ในกรณีกำหนดวันชำระราคาสินทรัพย์ที่จะซื้อจะขายหรือเงินจำนวนอื่นใดที่ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระให้แก่ธนาคารตรงกับวันหยุดทำการ ให้ผู้ชนะการประมูลชำระในวันทำการถัดไป
 8. ภายหลังการประกาศผล การประมูลผู้ไม่ชนะการประมูล สามารถรับหลักประกันการเข้าประมูลซื้อสินทรัพย์คืนจากธนาคารได้ในวันเดียวกัน
 9. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญา ผู้จะซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 10. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไข หรือวิธีการใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →