โครงการ “ยกระดับศักยภาพผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าฝ้ายทอมือ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน”

อบจ.ลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมการย้อมสีธรรมชาติ เพิ่มทักษะ ยกระดับช่างทอผ้าอำเภอทุ่งหัวช้าง สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการสร้างคุณค่าก่อให้เกิดเป็นมูลค่าสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดย นายมนู ศรีประสาท รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม “ยกระดับศักยภาพผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าฝ้ายทอมือ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ภูพราวรีสอร์ท ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เปิดเผยว่า การอบรมมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบการผ้าทอและช่างทอในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นที่ 1 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 25 คน โดยการประสานงานของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการผ้าทอ ช่างทอผ้า สามารถนำพืชจากธรรมชาติบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาใช้ในการย้อมผ้าให้มีความหลากหลาย อาทิ การใช้สีแดงจากแก่นไม้ฝาง การย้อมสีเหลืองจากแก่นขนุนและใบมะม่วง การย้อมสีน้ำเงินจากห้อม เป็นต้น พร้อมนำองค์ความรู้ไปเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ช่วงชั้นที่ 4 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการสร้างคุณค่าก่อให้เกิดเป็นมูลค่า สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ที่มา:เชียงใหม่นิวส์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.