หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กับกงสุลใหญ่จีนเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งและเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.61 ที่ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พร้อมด้วย ,นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่,นางนวอร เดชสุวรรณ ผอ.อาวุโสธนาคารแห่งแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ,ผศ.ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมและดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายกสมาคมธุรกิจไทย-จีน เชียงใหม่ ได้ร่วมเสวนาการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับภาคเหนือ ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของหอการค้าเชียงใหม่ ได้ดำรงบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา ทั้งในด้านการมีบทบาทชี้นำ และร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะ รวมถึงจัดโครงการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน  และสังคม มาอย่างต่อเนื่อง  โดยในสมัยที่ 21 พ.ศ. 2560-2561  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะเป็น “องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล” กล่าวอีกว่า สิ่งที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มองว่าประโยชน์ที่ภาคเหนือจะได้รับจากยุทธศาสตร์นี้มี 5 ด้านคือ

1.) การเชื่อมโยงด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่จะมีการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟ รถไฟความเร็วสูง สนามบิน ตลอดจนการสนับสนุนด้านการเงินผ่าน ธนาคารการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank- AIIB) และกองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund)

2.) การเชื่อมโยงด้านข้อมูลและดิจิตอล  ซึ่งจีนมีนโยบายด้าน Internal Plus และ Information Highway หรือทางด่วนข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับเราที่มุ่งสู่การเป็น Digital Economy และ Smart City

3.) การพัฒนาเศรษฐกิจด้านบุคลากร และนักธุรกิจ ซึ่งไทยและจีนมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบการ Start Up รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากช่องทางการค้าใหม่ ๆ

4.) การเชื่อมโยงด้านนโยบาย ซึ่งหลายด้านไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำนวัตกรรมและดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ และ

5.) การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ซึ่งประเด็นนี้สำคัญ เนื่องจากเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนมาในอัตราที่สูง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรม มิติทางสังคมร่วมกัน รวมถึงให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาด้วย

โดยสรุปแล้วเป้าหมายที่ชัดเจนของหอการค้าฯ ในสมัยนี้คือการเร่งกระบวนการ Branding เมืองเชียงใหม่สู่เมือง Marketplace ผ่าน Platform ดิจิตอล และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ เนื่องจากหอการค้าฯ เห็นว่าอนาคตการค้าจะไร้พรมแดนมากขึ้น และมีระบบเทคโนโลยีในรูปแบบ Smart City ที่จะเอื้อให้เชียงใหม่มีความพร้อมในการเป็นเมืองที่สร้างสรรค์และมุ่งสู่การเป็นพื้นที่ทางการตลาดได้

การเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ เพื่อจะได้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและจีน รวมถึงการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งได้นำเสนอต่อ นายกรัฐมนตรีของไทยแล้วได้แก่

  • โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ- เชียงใหม่

  • เร่งรัดการพัฒนาสนามบินนานาชาติเชียงใหม่

  • เร่งรัดแผนการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่

  • โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย

  • โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

 

ที่มาข่าวจาก

http://www.northpublicnews.com

ชื่นมื่น.ไทย-จีน จัดเสวนา”แถบหนึ่งเส้นทางโอกาสเพื่อการค้าการพาณิชย์อีเล็คโทรนิคส์ ข้ามพรมแดนระหว่างจีนภาคเหนือ”(มีคลิป)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →