โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร

 สิงหาคม 2562  นายวโรดม  ปิฎกานนท์  ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรสะเมิง จำกัด เเละ สหกรณ์ผู้ปลุกมันฝรั่งเชียงใหม่จำกัด ภายใต้โครงการสร้างเครือข่าวความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ  1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส  ขันใส กล่าวเปิดงาน ณ อาคารศูนย์ SMEs ศูนย์ประชุมเเละเเสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่หอการค้าไทยดำเนินโครงการ 1 หอการค้าฯ ดูแลอย่างน้อย 1 สหกรณ์การเกษตร เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรและสมาชิก ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถดำเนินงานบรรลุตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อีกทางหนึ่ง โดยการชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่สหกรณ์การเกษตรที่หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศคัดเลือก/กำหนดไว้ อย่างน้อย 1 แห่ง เพื่อเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง และให้สหกรณ์การเกษตรสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง และสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเป็นที่พึ่งของสมาชิก มีความก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพบรรยากาศโครงการ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่