โครงการ 1 หอการค้า 1 ท่องเที่ยวชุมชน

ในปี 2560 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องการเพิ่มช่องทางท่องเที่ยวของชุมชน พร้อมส่งมอบป้าย “ โครงการ 1 หอการค้า 1ท่องเที่ยวชุมชน” ณ บ้านต้นแหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ในปี 2561 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงห้วยลาน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง เนื่องจากเป็นท่องเที่ยวชุมชนที่มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ชัดเจน มีกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำห้วยลาน มีการใช้วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ ทั้งการทอผ้าแบบโบราณ การจักสานจากใบลาน ขนมพื้นบ้าน รวมถึงการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และวิถีการใช้ชีวิตชุมชนพอเพียงที่โดดเด่น

  ตามที่หอการค้าไทย ได้ริเริ่ม โครงการ 1 หอการค้า ดูแลอย่างน้อย 1 ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในการสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับชุมชน โดยชุมชนได้รับความรู้ และความช่วยเหลือด้านการพัฒนาสินค้า พัฒนาคน การออกแบบ การตลาด  รวมถึงแหล่งงบประมาณ ทำให้การดำเนินงานของท่องเที่ยวชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หอการค้า และท่องเที่ยวชุมชน โดยมีชุมชนและหอการค้าจังหวัดเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายโครงการ

รูปภาพบรรยากาศโครงการ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่