โครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมเพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของ บริษัท 118 ตองพี เทรดเดอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  ภายใต้แบรนด์ D-HERBS PLUS เลือกใช้วิธีการจ้างงานเกษตรกรท้องถิ่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรออร์แกนิค อีกทั้งเป็นผู้บุกเบิกการทำธุรกิจแบบประกันราคารับซื้อคืนผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรออร์แกนิคเป็นรายแรกใน ประเทศไทย ที่เรียกว่า Organic Herbs Contract Farming และเป็นรายใหญ่ที่สุด  ซึ่งเป็นการยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการผลิตผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยรับรอง และมีตลาดรองรับ

โครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชนเป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก หอการค้าจังหวัด และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดความเหลี่อมล้ำของการกระจายรายได้และสร้างสังคมให้เป็นสุข จึงเกิดโครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน ภายใต้แนวคิดของการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนและชุมชน โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นผู้สำเร็จจากการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ได้มาชี้แนะและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาผลผลิตหรือสินค้าเพื่อจำหน่าย และการเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมที่จะรับฟัง เสนอแนะ และประสานเครือข่ายสร้างความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการกระจายรายได้ ลดปัญหาความเลื่อมล้ำให้ชุมชนสามารถเป็นหน่วยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

รูปภาพบรรยากาศโครงการ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่