Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 71/2563 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการและข้อมูล ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 71/2563

เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการและข้อมูล
ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

          นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการและข้อมูล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563

          การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท. และ ขบ. ในครั้งนี้ เป็นการยกระดับการใช้และแบ่งปันข้อมูลที่ทั้งสององค์กรมีอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงสนับสนุนการวิเคราะห์วิจัยในเชิงรุกเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้มีฐานข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ ติดตามภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มที่มีความละเอียดและหลากหลายยิ่งขึ้น และสามารถนำมาจัดทำสถิติเครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจใหม่ ๆ โดยเฉพาะเครื่องชี้วัดด้านการขนส่งที่สามารถสะท้อนภาวะและแนวโน้มของภาคบริการ และมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น ภาคการเกษตรและภาคการผลิต พร้อมกันนี้ ในส่วนของความร่วมมือในด้านวิชาการ จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือทางสถิติและเทคนิคการวิเคราะห์แบบใหม่แก่บุคลากรทั้งสององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีได้อย่างเต็มศักยภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสององค์กรและต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม

          การใช้ข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ จะอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และมีการดูแลรักษาความลับของข้อมูลเป็นอย่างดี การนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ อ้างอิง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีใด ๆ จะดำเนินการได้ในลักษณะภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย
6 ตุลาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานกลยุทธ์และธรรมาภิบาลข้อมูล
โทรศัพท์ : 0 2283 6985
E-mail : NichareA@bot.or.th

>>​Download​​ ข่าว PDF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce