​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 68/2563 เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 68/2563

เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน


          นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23กันยายน 2563 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

         1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้แก่

            1) นายคณิศ แสงสุพรรณ

            2) นายรพี  สุจริตกุล

            3) นายสมชัย  จิตสุชน

            4) นายสุภัค  ศิวะรักษ์


         2. คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ได้แก่

            1) นางกรรณิการ์ งามโสภี

            2) นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์

            3) นายพรชัย ชุนหจินดา

            4) นางสาวภาวนา เนียมลอย

            5) นายอายุสม์ กฤษณามระ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

24 กันยายน 2563


ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 2283 6449,0 2356 7536

>>​Download​​ ข่าว PDF

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce