Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 64/2563 เรื่อง ธปท. ออกหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 64/2563

เรื่อง ธปท. ออกหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

          เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกหนังสือเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน ให้สามารถใช้ข้อมูลทางเลือก (alternative data) เป็นข้อมูลประกอบในการขอสินเชื่อ

          นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. เปิดเผยว่า สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (Digital Personal Loan) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ข้อมูลทางเลือก เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รายได้หรือพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ ในการประเมินความสามารถหรือความเต็มใจในการชำระหนี้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อ ได้แก่ การเบิกจ่ายและรับชำระคืนสินเชื่อ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม และการแสดงภาระหนี้ 

          ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแก่ผู้บริโภคแต่ละรายรวมไม่เกิน 20,000 บาท และมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแต่ละสัญญาไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม และกำหนดอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี  

          สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือกต่าง ๆ ในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงช่วยสร้างข้อมูลรอยเท้าดิจิทัล (digital footprint) ในระบบการเงินให้กับประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินอื่น ๆ ในอนาคต

           ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล สามารถแจ้งความประสงค์มายัง ธปท. โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องสามารถสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ (Minimum Viable Product: MVP) ที่สะท้อนรูปแบบการให้บริการตามที่ ธปท. กำหนด

ธนาคารแห่งประเทศไทย
17 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
โทรศัพท์ : 0 2283 6684, 0 2283 5376
E-mail : digitallending@bot.or.th

รายละเอียดหนังสือเวียน :

>>​Download​​ ข่าว PDF

>>​หนังสือเวียนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ PDF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce