Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 59/2563 เรื่อง ความสำเร็จในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 59/2563
เรื่อง ความสำเร็จในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดใช้งานระบบจำหน่ายพันธบัตรผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลรุ่น “วอลเล็ต สบม.” และ “ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุน และลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ พันธบัตรทั้ง 2 รุ่นจำหน่ายครบวงเงิน 5 หมื่นล้านบาทแล้ว

          โครงการ DLT Scripless Bond[1] เป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดการตราสารหนี้ภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงาน ได้แก่ ธปท. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

          โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวประสบความสำเร็จในการเปิดใช้งานเพื่อรองรับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลรุ่น “วอลเล็ต สบม.” และรุ่น “ก้าวไปด้วยกัน” วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจำหน่ายหมดก่อนกำหนด ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับ คือ (1) ได้รับพันธบัตรรวดเร็วขึ้น (2) สามารถซื้อพันธบัตรเต็มสิทธิ์ได้ที่ธนาคารเดียว (3) ลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (4) ลดต้นทุนการออกพันธบัตรของประเทศ
ในระยะต่อไป โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะเปิดใช้งานเป็นปกติเพื่อรองรับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลทุกรุ่น และจะมีการพัฒนาขยายผลให้รองรับตราสารหนี้ภาครัฐทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน ผู้ออกตราสารหนี้ และทุกภาคส่วนอย่างครบวงจรต่อไป 

 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
11 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
โทรศัพท์:0 2356 7665, 0 2283 5083
E-mail: DLT-Scripless-Bond@bot.or.th  


ชมวีดิโอโครงการ DLT Scripless Bond ได้ที่:
https://www.bot.or.th/Thai/DebtSecurities/Pages/default.aspx
—————————————-
[1] โครงการ DLT Scripless Bond คือโครงการที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Distributed Ledger Technology: DLT) มายกระดับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความปลอดภัย และลดต้นทุนในการดำเนินงาน

>>​Download​​ ข่าว PDF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce