Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 57/2563 เรื่อง การทำธุรกรรมอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ธุรกรรมแรกในตลาดการเงินไทย

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 57/2563
เรื่อง การทำธุรกรรมอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ธุรกรรมแรกในตลาดการเงินไทย

         ตามที่อัตราดอกเบี้ย LIBOR จะยุติบทบาทการเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดการเงินโลก ส่งผลกระทบกับประเทศไทยที่มีการนำอัตราดอกเบี้ย LIBOR มาใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ย THBFIX ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในตลาดการเงินไทย ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และผู้ร่วมตลาดจึงได้พัฒนาอัตราดอกเบี้ย THOR หรือ Thai Overnight Repurchase Rate ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมของธุรกรรมระหว่างธนาคารในตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนช่วงระยะเวลาข้ามคืนที่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ อีกทั้งมี ธปท. เป็นผู้ดูแลการคำนวณและการเผยแพร่ให้ได้ตามมาตรฐานเดียวกับอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนภาวะตลาดการเงินของประเทศ และเป็นฐานให้กับตลาดในการจะนำไปใช้อ้างอิงในธุรกรรมอื่น ๆ ของภาคธุรกิจที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เช่น สินเชื่อ หุ้นกู้

          นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารกสิกรไทย ได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิง THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Overnight Indexed Swap: OIS) นับเป็นธุรกรรมแรกของประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และการทำธุรกรรมอนุพันธ์ระหว่าง 2 ธนาคารดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ร่วมตลาดในการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะสามารถปิดความเสี่ยงโดยเปลี่ยนให้เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของ ธปท. ในการยกระดับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย LIBOR ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของตลาดการเงินไทย ทั้งนี้ การที่ตลาดการเงินไทยเริ่มมีธุรกรรมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนหลังจากที่เริ่มมีการเผยแพร่ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับการพัฒนาตลาดการเงินของไทยในอนาคต อีกทั้งขอชื่นชมและขอบคุณธนาคารและผู้ร่วมตลาดที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิง THOR โดยการทำธุรกรรมใหม่ ๆ ได้ภายในเวลาอันสั้น แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของผู้ร่วมตลาดของไทย 

ธนาคารแห่งประเทศไทย
1 กันยายน 2563


ข้อมูลเพิ่มเติม : ทีมมาตรฐานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน
โทรศัพท์ : 0 2283 5476
E-mail : referencerate@bot.or.th

>>​Download​​ ข่าว PDF

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าฯ ครั้งที่ 21/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค …

Read More →

เปิดรับคำขอยื่นกูสินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3

🔊ข่าวดี เปิดรับคำขอยื่นกู้สินเชื่อ “SMEs One” รอบ 3🎯สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น 💸 …

Read More →

เชิญชวนร่วมการประชุม Asian Financial Forum ครั้งที่ 14

The Asian Financial Forum 2021 on 18-19 Jan will gather fintech thought leaders and showcase the lat …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!