​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 53/2563 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูล ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 53/2563

เรื่อง  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและข้อมูล
ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

          นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563  

          การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท. และ สศก. ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือในด้านวิชาการและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลภาคการเกษตรในศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big data Center) รวมถึงงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และ Data Analytics/Artificial Intelligence โดยเฉพาะการวิจัยเชิงลึกระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน ในการดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาของภาคการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทันการณ์และตรงจุด อีกทั้ง ธปท. สามารถวิเคราะห์ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและพัฒนาเครื่องชี้วัดต่าง ๆ อันนำไปสู่การดำเนินมาตรการทางด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธนาคารแห่งประเทศไทย
21 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเพิ่มเติม : ทีมข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ
โทรศัพท์ : 0 2283 5173, 0 2356 6895
E-mail : chawanra@bot.or.thNaparanP@bot.or.th

>>​Download​​ ข่าว PDF

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce