Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 42/2563 เรื่อง การเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ฉบับแรก

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 42/2563

เรื่อง  การเผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ฉบับแรก

​         นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 เป็นฉบับแรก และจะจัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของ ธปท. ในสามมิติหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG ให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญ โดย ธปท. ผลักดันการดำเนินงานผ่าน 2 ด้านสำคัญ

          ด้านแรก การผลักดันผ่านภาคสถาบันการเงินตามบทบาทธนาคารกลางผู้กำกับดูแล ด้วยหลักการ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)” ธปท. ส่งเสริม สนับสนุน และออกแนวปฏิบัติให้ภาคสถาบันการเงินดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการทางการเงินอย่างเป็นธรรม การสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีของสถาบันการเงิน

          ด้านที่สอง การผลักดันผ่านการดำเนินงานขององค์กร การดำเนินภารกิจที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตธนบัตรและการดำเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน ในด้านสังคม ธปท. มุ่งสร้างความรู้ด้านการเงินให้กับประชาชน รวมถึงการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และในด้านธรรมาภิบาล การดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดีตามมาตรฐานสากล และกำหนดหลักธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนเป็นหลักให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ

          นอกจากนี้ ธปท. ได้กำหนดให้ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ ธปท. 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งจะทำให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินการ เพื่อให้ ธปท. ทำหน้าที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจการเงินไทยให้มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ กระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรม เป็นรากฐานสำคัญเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน         

ธนาคารแห่งประเทศไทย
17 กรกฎาคม 2563


ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
โทรศัพท์ : 0 2283 5691
E-mail : WannaW@bot.or.th  

สแกน QR Code เพื่ออ่านรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562

>>รายงานความยั่งยืน

>>PDF FILE DOWNLOAD

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 2020

วันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้า …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศ เเละพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young Entrepreneur Chiangmai Chamber)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจะจัดโครงการอบรมหลักสูตร “เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC : Young Entr …

Read More →

เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการ “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรม ชิงแชมป์ระดับภูมิภาค” Thailand Inno Biz Champion

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ มาเปิดโอกาสในการพาธุรกิจ ก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และเป็นดาว …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!