Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ไทยผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลก

รมว.เกษตรฯ เดินหน้าชูนโยบาย “มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรกรรมก้าวหน้า นำพาสู่ความยั่งยืน” เร่งขับเคลื่อนมุ่งเป้าล้างบัญชีเกษตรกรพ้นจากคนยากจนในปี 70 ตั้งเป้าไทยจะสามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 100 % ภายในปี 65 และผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 60 % ภายในปี 70 เผยปัจจุบันไทยผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยมี GDP ภาคเกษตร เท่ากับ 6 แสนล้านบาท คิดเป็น 6 % ของ GDP รวม

ทีมกระทรวงเกษตรฯ ต้องร่วมกันทำสิ่งใหม่ ปรับวิธีคิด วิธีทำงานกันใหม่อย่างไร้รอยต่อ แบ่งเป็น 4 สิ่งที่ “ต้อง” ทำ คือ

1. ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานให้มีมุมมองกว้างไกลกว่าในอดีตที่มองเพียงส่งเสริมการผลิตเท่านั้น แต่ต้องเป็นนักวางแผนการเกษตรการผลิตให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดไม่ล้นตลาดเกินไป

2. ต้องรู้ลึก รู้จริง ทำได้จริง ลงพื้นที่จริง ให้ได้มากกว่าเกษตรกรหรืออย่างน้อยต้องรู้เท่าทันเกษตรกร

3.ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อสู่เป้าหมายความสำเร็จเดียวกัน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย

4.เห็นแก่ประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ต้องกล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ต่อสู้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติ

ทั้งหมดเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 5 ประเด็นสำคัญ คือ 1.เกษตรกรไทยจะต้องหลุดพ้นจากความยากจนโดยจะมีรายได้มากกว่าในปัจจุบันอย่างน้อย 1 เท่าตัวภายในปี 2565 และภายในปี 2570 ครอบครัวเกษตรกรไทยในบัญชีคนยากจนจะหมดไป 2.ระบบสหกรณ์และวิสาหกิจการเกษตรต้องเข้มแข็ง สามารถปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และเกษตรกรไทยจะเข้าสู่ระบบสหกรณ์ทุกครัวเรือน 3.เกิดสังคมและชุมชนเกษตรกรไทยแบบพออยู่พอเพียงอย่างทั่วถึง 4.ประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 100 % ภายในปี 2565 และผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 60 % ภายในปี 2570 และ 5. ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ต้องเป็นเพื่อนร่วมคิดเป็นที่พึ่งของเกษตรกร

 

ที่มา:เชียงใหม่นิวส์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce