โครงการ Chiang Mai Care Campaign 

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

จากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ.2565 ในประเด็น การพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม การท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับสากล และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมืองแห่งสตาร์ทอัพ และเมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (SMS & Medicopolis : Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให้สามารถรองรับ การเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ มีแนวทางในการพัฒนาสถานประกอบการ ด้านบริการสุขภาพ เพื่อเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

 

ซึ่งในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 7% ของจำนวนประชากรทั้งหมด องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าโลกจะเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ( Aged Society) ในปี 2050 กว่า 14% ของประชากรทั้งหมดจะมีอายุ 65 ปีขึ้นไป เท่ากับว่าในปี 2050 สัดส่วนประชากร 1 ใน 4 บนโลกจะมีอายุมากว่า 65 ปี (เพิ่มขึ้นจาก 1 ใน 11 คนใน ปี 2011) ส่งผลให้ทุกประเทศอาจจำเป็นต้องพัฒนานโยบายทางสังคมที่เพียงพอ เพื่อลดปัญหาด้านแรงงานและความไม่เท่าเทียมของระบบ การศึกษาและการจ้างงาน ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสุขภาพของผู้สูงอายุ

 

อย่างไรก็ตาม การมองว่าการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร คือโอกาสด้านการลงทุนในตลาดใหม่ แบบเศรษฐกิจสูงวัย หรือ Silver Economy ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้มหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกในอีกไม่กี่ปี ข้างหน้า เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเกษียณซึ่งมีกำลังซื้อสูงและมักจะมองหากิจกรรม หรืองานอดิเรกทำ เช่น การท่องเที่ยว สังสรรค์ และถูกมองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มที่จะใช้จ่าย เพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ดูแลความงาม บริการการรักษาพยาบาล รวมถึงเลือก ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการระดับพรีเมียม

 

ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคในกลุ่มนี้ยินดีพร้อมที่จะจ่ายเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือนวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่ออนาคต (New Growth Engine) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นในการเร่งสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้างงานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็น ระบบต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเชียงใหม่มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์รวมของการสร้างนวัตกรรมการแพทย์ สมัยใหม่ มีบริการของโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายด้าน ขณะเดียวกันเชียงใหม่ยังเป็นเมืองสุขภาวะดี (wellness city) ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

 

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เสนอโครงการ Chiang Mai Care Campaign โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ ร้านอาหารและสถานประกอบการการบริการ เพื่อนำร่องยกระดับชุมชน หรือสถานประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ให้มีมาตรฐานในการใส่ใจสุขภาพผู้ใช้บริการ เพื่อสร้าง ความตระหนักในการมีส่วนร่วมดูแลใส่ใจเชิงสุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุและคนพิการ และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานประกอบการบริการ ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ความคิด ในการต่อยอดเพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านนวัตกรรม การพัฒนาร้านอาหาร และสถานประกอบการการบริการและความปลอดภัยในการบริการ กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การเขียนโมเดลธุรกิจ และเทคนิคการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการกิจการดูแลสุขภาพ อันเป็นการเสริมสร้างความตระหนักการมีส่วนร่วมดูแลใส่ใจเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานประกอบการบริการ ให้มีโอกาส สร้างสรรค์ความคิดในการสร้างการบริการอันน่าประทับใจ และยกระดับชุมชนหรือสถานประกอบการ ธุรกิจร้านอาหาร ให้มีมาตรฐานในการใส่ใจสุขภาพผู้ใช้บริการ

  1. เพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) ในการมีส่วนร่วมดูแลใส่ใจเชิงสุขภาพเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุและคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อรองรับการเติบโตของสังคม ผู้สูงอายุในอนาคต
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานประกอบการบริการ ได้มีโอกาส สร้างสรรค์ความคิดในการต่อยอดเพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการในอนาคต
  3. เพื่อนำร่องยกระดับชุมชน หรือสถานประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ให้มีมาตรฐานในการใส่ใจ สุขภาพผู้ใช้บริการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์,นายวรพรรธน์ ชุติมา,นายอาคม สุวรรณกันธา) นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและเลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายธรรศพงศ์ ฐิติรัตน์ภักดี กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมสร้างทักษะความรู้ “เสริมสร้างพื้นฐานของสัมคมผู้สูงอายุและบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และคนพิการ” ภายใต้โครงการ Chiang Mai Care Campaign

ในพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารตะหล้อม ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Senior Wellness Center

กิจกรรมอบรมสร้างทักษะความรู้ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม 2565 โดยผู้มากด้วยประสบการณ์มามอบความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการ Chiang Mai Care Campaign โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมอบรมสร้างทักษะความรู้ ครั้งที่ 1

โครงการ Chiang Mai Care Campaign โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรมอบรมสร้างทักษะความรู้ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Chiang Mai Care Campaign ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Exhibition Hall B1 อาคาร B อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโมเดลธุรกิจ โดยใช้เครื่องมืออย่าง BMC หรือ Business Model Canvas ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ภาพกิจกรรมอบรมสร้างทักษะความรู้ ครั้งที่ 2

 

กิจกรรม Group Planning & Networking โครงการ Chiang Mai Care Campaign ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม Yi Peng Grand Ballroom ชั้น 2 และ ห้องประชุม Khom Room ชั้น 7 โรงแรมมีเลีย

โครงการ Chiang Mai Care Campaign โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม Group Planning & Networking

 

 

 

กิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจ โครงการ Chiang Mai Care Campaign ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม The Brick X @NSP ชั้น 1 อาคาร C อาคาร อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

โครงการ Chiang Mai Care Campaign โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจ