Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

โครงการ “1 หอการค้า 1 สหกรณ์”

วันนี้ นาง วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ท่านประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรม Business matching ระหว่าง Tops Supermarket และ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่, สหกรณ์ไข่ไก่เชียงใหม่-ลำพูน, สหกรณ์สันป่าตอง ภายใต้โครงการ “1 หอการค้า 1 สหกรณ์” ณ ห้องประชุม สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce