Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

โครงการ “ยกระดับศักยภาพผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าฝ้ายทอมือ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน”

อบจ.ลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมการย้อมสีธรรมชาติ เพิ่มทักษะ ยกระดับช่างทอผ้าอำเภอทุ่งหัวช้าง สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการสร้างคุณค่าก่อให้เกิดเป็นมูลค่าสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดย นายมนู ศรีประสาท รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม “ยกระดับศักยภาพผ้าไหมยกดอกลำพูน ผ้าฝ้ายทอมือ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน” ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ภูพราวรีสอร์ท ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เปิดเผยว่า การอบรมมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบการผ้าทอและช่างทอในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะช่วงชั้นที่ 1 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 25 คน โดยการประสานงานของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการผ้าทอ ช่างทอผ้า สามารถนำพืชจากธรรมชาติบวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาใช้ในการย้อมผ้าให้มีความหลากหลาย อาทิ การใช้สีแดงจากแก่นไม้ฝาง การย้อมสีเหลืองจากแก่นขนุนและใบมะม่วง การย้อมสีน้ำเงินจากห้อม เป็นต้น พร้อมนำองค์ความรู้ไปเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม สาขาอาชีพผู้ผลิตผ้าทอเทคนิคยกดอก ช่วงชั้นที่ 4 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการสร้างคุณค่าก่อให้เกิดเป็นมูลค่า สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ที่มา:เชียงใหม่นิวส์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce