Chiang Mai Chamber of Commerce

แนะนำสมาชิกใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

แนะนำสมาชิกใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 1. สมาชิกหมายเลข 3158
  บริษัท ฝางเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ แปรรูปสินค้าเกษตร, จำหน่าย – รับซื้อข้าวเปลือก,
  น้ำมันสกัดเย็น
  ตั้งอยู่เลขที่ 338 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง
  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
  โทรศัพท์. 053 – 453323 โทรสาร. 053 – 451589
  E-mail: hetingsong@gmail.com
 2. สมาชิกหมายเลข 3159
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัน แอนด์ รินทร์ พร็อดเพอร์ตี้ (สำนักงานใหญ่)
  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ซื้อ-ขาย-ฝาก)
  ตั้งอยู่เลขที่ 21 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ชั้น 9
  ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์. 061-6877447, 061-6877557
  E-mail : info.trproperty@gmail.com
 3. สมาชิกหมายเลข 3160
  บริษัท มาราดา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรร)
  ตั้งอยู่เลขที่ 15/17 ถนนชลประทาน ตำบลสุเทพ
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรสาร. 053-213957
  E-mail : office.malada@gmail.com
 4. สมาชิกหมายเลข 3161
  บริษัท อีเค เซฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  ประกอบธุรกิจจำหน่าย นำเข้า – ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
  ตั้งอยู่เลขที่ 153/92 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองจ๊อม
  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
  โทรศัพท์. 082-3883275
  E-mail : webylon@gmail.com
  Website : www.gvietelle.com 
 5. สมาชิกหมายเลข 3162
  บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่
  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือช่างทุกประเภท
  เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
  ตั้งอยู่เลขที่ 246 หมู่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง
  ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 50140
  โทรศัพท์. 053 – 105099 โทรสาร. 053 – 105107
  Website : www.boonthavorn.com
 6. สมาชิกหมายเลข 3163
  บริษัท เอส เอช เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ โรงแรม (โรงแรม S17@nimma)
  ตั้งอยู่ อาคาร S17@Nimman เลขที่ 33/3 ซอย 17 ถนนนิมมานเหมินทร์
  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์. 053 221717 โทรสาร. 053 221719
  E-mail : info@s17nimma.com
  Website : www.s17nimma.com 

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce