Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

แนวทางส่งเสริมเอสเอ็มอีในปี 2561 ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย

สสว.และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยแนวทางส่งเสริมเอสเอ็มอีในปี 2561 ใน 6 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1.ธุรกิจด้านดิจิตอล 2.ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3.ธุรกิจบริการมีมูลค่าสูง 4.ธุรกิจด้านเครื่องจักรกล วิศวกรรม อิเล็คทรอนิกส์เชิงกล 5.กลุ่มธุรกิจด้านอาหาร การเกษตร และอุตสาหกรรมชีวภาพ 6.กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์

ทั้งนี้เน้นแนวทางการส่งเสริมใน 3 ด้าน คือ
1. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
2. สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้จริง และรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด พลิกเอสเอ็มอีไทยสู่อนาคต ภายใต้ 3 นโยบาย คือ Transformation ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0, Internationalization เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับสินค้าและบริการสู่ระดับโลก และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มใหม่ สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการต่อยอด                                              3. เชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ

นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผอ.กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมฯเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาส่งเสริมให้เอสเอ็มอีก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ที่มีทั้งเครื่องมือและคำปรึกษาแนะนำ เพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อเป็นให้ผู้ประกอบการที่เป็นกำลังสำคัญในการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น

 

ที่มา:ไทยรัฐ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce