สสว.และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเผยแนวทางส่งเสริมเอสเอ็มอีในปี 2561 ใน 6 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 1.ธุรกิจด้านดิจิตอล 2.ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3.ธุรกิจบริการมีมูลค่าสูง 4.ธุรกิจด้านเครื่องจักรกล วิศวกรรม อิเล็คทรอนิกส์เชิงกล 5.กลุ่มธุรกิจด้านอาหาร การเกษตร และอุตสาหกรรมชีวภาพ 6.กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์

ทั้งนี้เน้นแนวทางการส่งเสริมใน 3 ด้าน คือ
1. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
2. สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้จริง และรวดเร็ว ภายใต้แนวคิด พลิกเอสเอ็มอีไทยสู่อนาคต ภายใต้ 3 นโยบาย คือ Transformation ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเข้าสู่ยุค 4.0, Internationalization เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับสินค้าและบริการสู่ระดับโลก และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มใหม่ สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการต่อยอด                                              3. เชื่อมโยงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ

นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ ผอ.กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมฯเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาส่งเสริมให้เอสเอ็มอีก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ที่มีทั้งเครื่องมือและคำปรึกษาแนะนำ เพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อเป็นให้ผู้ประกอบการที่เป็นกำลังสำคัญในการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้น

 

ที่มา:ไทยรัฐ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *