Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี2563 ฉบับที่11/2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยการระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวรุนแรงหลังหลายประเทศรวมทั้งไทยประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวโดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออกตามอุปสงค์จากประเทศคู่ค้าที่ลดลง สำหรับรายได้เกษตรกรหดตัวตามผลผลิตที่เสียหายจากภัยแล้ง ซึ่งปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อที่อ่อนแอลงข้างต้นประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวมากสำหรับการลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัว ตามการเร่งเบิกจ่ายภายหลัง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นจากไตรมาสก่อน จากราคาพลังงานปรับลดลงต่อเนื่อง สำหรับตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น ทางด้านการเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563เงินฝากขยายตัวตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของภาครัฐ ขณะที่สินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนธนาคารแห่งประเทศไทย4 สิงหาคม 2563


ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ ส านักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทรศัพท์0 5393 1142
E-mail: Tanaport@bot.or.th

>>​Download​​ ข่าว แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563

>>​Download​​ ข่าว แผนภาพแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563

>>​Download​​ ข่าว ตารางแนบ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce