Chiang Mai Chamber of Commerce

เเถลงข่าวเเละรายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ในไตรมาสที่ 4 เเละรอบปี 2562

         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้า ถนนวงแหวนรอบกลาง นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวและรายงานสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาสที่ 4 รอบปี 2562 โดยมี นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าฯ, นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานหอการค้าฯ, นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าฯ, ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ, นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าฯ, นายเฉลิมชาติ นครังกุล อดีตประธานหอการค้าฯ สมัยที่ 19 และนายสมศักดิ์ วงปัญญาถาวร ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าฯ ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว พร้อมสื่อมวลชนหลายสำนัก เข้าร่วมรับฟัง

    นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจและการเงินจังหวัดเชียงใหม่ชะลอตัวมาก การบริโภคภาคเอกชนขาดกำลังซื้อจากรายได้เกษตรที่ลดลง ภาระหนี้สินของครัวเรือน ความเข้มงวดการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน การใช้จ่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันชะลอตัวจนถึงหดตัว  มีเพียงภาคท่องเที่ยวที่เป็นกำลังซื้อสำคัญ แต่เริ่มชะลอตัวลงช่วงปลายไตรมาส ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน สำหรับมาตรการภาครัฐเพียงช่วยพยุงกำลังซื้อ ในช่วงปลายไตรมาสผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นมาก การใช้จ่ายในสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวมากทุกประเภท สำหรับการลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ทั้งการก่อสร้างและการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์  ส่วนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐบาลหดตัว เนื่องจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

    ภาคอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอลงมาก เนื่องจากขาดกำลังซื้อทั้งในและนอกภาคเกษตร จากภาระหนี้สินของครัวเรือน การขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดยการใช้จ่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ชะลอจนถึงหดตัว มีเพียงภาคท่องเที่ยวที่เป็นกำลังซื้อสำคัญ แต่ก็ชะลอลงช่วงปลายไตรมาส สำหรับมาตรการภาครัฐเพียงช่วยพยุงกำลังซื้อ การใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์หดตัวมากทุกประเภท ช่วงปลายไตรมาสทั้งรถยนต์เชิงพาณิชย์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ โดยลดลงร้อยละ 15.3–43.7 เป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกิจการตลาดแบบ on-line จัดส่งอาหารตามบ้าน (food deli very) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น และร้านอาหารที่จำหน่ายบริการนี้ มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ร้านอาหารแบบดั้งเดิมประสบปัญหายอดจำหน่าย

     การท่องเที่ยวชะลอลงมาก โดยเฉพาะช่วงปลายไตรมาส โดยจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลดลง ร้อยละ 3.7 นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชะลอลงมาก ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.9 เทียบกับต้นไตรมาสที่เพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 22.4 เป็นผลจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และค่าเงินบาทที่แข็งค่า อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากนักท่องเที่ยวจีน ใช้บริการผ่านท่าอากาศยานเชียงราย ขณะที่นักท่องเที่ยวชาติอื่นขยายตัวดี เช่น เกาหลีใต้ และเอเชียอื่น ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวไทยชะลอลงมาก ตามภาวะเศรษฐกิจส่วนรวม แต่กระเตื้องขึ้นช่วงปลายปี จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

     รายได้เกษตรกรลดลง ผลผลิตข้าวนาปีลดลง ร้อยละ 4.9 จากภัยแล้งช่วงเพาะปลูก ส่วนผลผลิตข้าวนาปรัง คาดว่าลดลง ร้อยละ 47  เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ผลผลิตพืชชนิดอื่น เช่น กระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมหัวใหญ่ และสตรอเบอร์รี่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 7.7 และร้อยละ 14.7 ตามลำดับ จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเป็นสำคัญ ราคาข้าวเปลือกขยายตัวชะลอลงตามความต้องการต่างประเทศลดลง ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ่อนตัวตามความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ราคาพืชผลอื่นลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วนราคาไก่เนื้อสูงขึ้น ตามความต้องการจากต่างประเทศ เพื่อทดแทนสุกรที่ประสบโรคระบาดในต่างประเทศ

    ผลผลิตอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อพิจารณาจากเครื่องชี้เศรษฐกิจสำคัญ เช่น เครื่องชี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมวดอุตสาหกรรมขยายตัวดี เป็นต้น การใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.4  ทั้งนี้การผลิตอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของจีน ส่วนการผลิตหมวดอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวชะลอลงตามความต้องการจากต่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มขยายตัวดี และนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มตามจำนวนโรงงานที่เพิ่ม และแรงจูงใจจากค่าเงินบาทแข็ง  สำหรับจำนวนโรงงานลดลงมาก เป็นผลจาก พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีผลบังคับใช้ 27 ต.ค. 2562 กำหนดให้โรงงานที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า 50 แรงม้า ไม่ต้องจดสถานะเป็นโรงงาน เทียบกับระเบียบเดิมที่จดทะเบียน ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป ทำให้จำนวนโรงงานลดลงมาก  

   การลงทุนภาคเอกชน หดตัวต่อเนื่อง  แม้จะมีการลงทุนก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยแนวราบบ้างบางพื้นที่ แต่ภาคก่อสร้างโดยรวมลดลงมาก เนื่องจากมีที่อยู่อาศัยคงค้างทั้งแนวราบและอาคารสูง แนวโน้มการลงทุนก่อสร้างยังขาดความสนใจลงทุน โดยพื้นที่ขอรับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลหดตัว  อย่างไรก็ดี ความต้องการที่อยู่อาศัยของต่างชาติโดยเฉพาะอาคารสูง มีส่วนช่วยพยุงกำลังซื้อ ด้านการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากเครื่องชี้ปริมาณจดทะเบียนรถบรรทุก รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ และมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรโดยรวมที่ลดลง

 

     การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวมาก การใช้จ่ายงบลงทุนลดลงร้อยละ 51.7  โดยเฉพาะหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากความล่าช้าของ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ส่วนรายจ่ายประจำใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน ทำให้รายจ่ายรวม (ไม่รวมเงินเดือน) ลดลงร้อยละ 15.7  ทำให้บทบาทภาครัฐในการกระตุ้น และพยุงเศรษฐกิจ อ่อนแรงลงมาก

   เสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนอยู่ที่ ร้อยละ 1.3 ตามราคาอาหารสด เช่น ข้าวสารเหนียว ผัก ผลไม้ และแป้ง ทางด้านอัตราการว่างงานสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย โดยผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคนอกเกษตร เช่น ค้าส่งค้าปลีก การก่อสร้าง เป็นต้น

    ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 สาขาธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ มียอดคงค้างสินเชื่อรวม 203,484 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2  จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยขยายตัวมากในสินเชื่อส่วนบุคคล และที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ส่วนสินเชื่อธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบริการโรงแรม สินเชื่อก่อสร้างและสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านเงินฝากมีจำนวน 257,876 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 3.9 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce