Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เลข อย. อาหาร…ของ่าย…ได้ไว

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือแล็บประชารัฐ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2559 โดยขยายระยะเวลาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2559 เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจ รายย่อย (Micro SME) และวิสาหกิจชุมชน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานสินค้า ในส่วน “การอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ” และสนับสนุนด้วยคูปอง ถือเป็นการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าและบริการให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับ

การสนับสนุนทางด้านงานบริการตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ หรือ ตรวจสารพิษตกค้าง (Toxic) หรือตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อที่ 1. ชำแหละ กฎหมาย อย. ที่ต้องรู้

หัวข้อที่ 2. เจาะลึก กลยุทธ์พิชิต GMP

หัวข้อที่ 3 ถอดรหัส ทางลัด เลขอย.

หัวข้อที่ 4 รวยปัง ดังเปรี้ยง ด้วยฉลากสินค้า

หัวข้อที่ 5 วิธีการใช้คูปองแล็บประชารัฐ

หัวข้อที่ 6 กิจกรรมให้คำปรึกษา (การยื่นขออย. / การยื่นขอสื่นเชื่อ / การออกแบบฉลากโภชนาการ)

วิทยากร
ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักอาหาร)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1. สมาชิก สสว.
2. SMEs ในฐานข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) ที่เป็นนิติบุคคลที่มีการชำระหนี้ปกติ หรือ

3. SMEs ในฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่มีการส่งงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ

– High Growth มียอดขายเพิ่มขึ้น 20% ระยะเวลา 3 ปี

– Regular มียอดขาย +/- ไม่เกิน 5% ระยะเวลา 3 ปี หรือ

4. นิติบุคคลที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

5. วิสาหกิจชุมชน บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจรายย่อย (Micro SME)*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ติดต่อ: ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร
อีเมล์: clttrainingcentrallabthai.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0982496608

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →

หอการค้าฯ จัดเเถลงข่าวเเละลงนามความร่วมมือ CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเช …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce