Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เลข อย. อาหาร…ของ่าย…ได้ไว

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือแล็บประชารัฐ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2559 โดยขยายระยะเวลาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2559 เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวิสาหกิจ รายย่อย (Micro SME) และวิสาหกิจชุมชน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานสินค้า ในส่วน “การอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ” และสนับสนุนด้วยคูปอง ถือเป็นการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าและบริการให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับ

การสนับสนุนทางด้านงานบริการตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ หรือ ตรวจสารพิษตกค้าง (Toxic) หรือตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อที่ 1. ชำแหละ กฎหมาย อย. ที่ต้องรู้

หัวข้อที่ 2. เจาะลึก กลยุทธ์พิชิต GMP

หัวข้อที่ 3 ถอดรหัส ทางลัด เลขอย.

หัวข้อที่ 4 รวยปัง ดังเปรี้ยง ด้วยฉลากสินค้า

หัวข้อที่ 5 วิธีการใช้คูปองแล็บประชารัฐ

หัวข้อที่ 6 กิจกรรมให้คำปรึกษา (การยื่นขออย. / การยื่นขอสื่นเชื่อ / การออกแบบฉลากโภชนาการ)

วิทยากร
ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักอาหาร)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

1. สมาชิก สสว.
2. SMEs ในฐานข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) ที่เป็นนิติบุคคลที่มีการชำระหนี้ปกติ หรือ

3. SMEs ในฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ที่มีการส่งงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ

– High Growth มียอดขายเพิ่มขึ้น 20% ระยะเวลา 3 ปี

– Regular มียอดขาย +/- ไม่เกิน 5% ระยะเวลา 3 ปี หรือ

4. นิติบุคคลที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

5. วิสาหกิจชุมชน บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจรายย่อย (Micro SME)*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ติดต่อ: ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร
อีเมล์: clttrainingcentrallabthai.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0982496608

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce