เรียนเชิญ หน่วยงาน เข้าร่วมรับฟัง วิสัยทัศน์และร่วมแลกเปลี่ยนความความคิด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคเหนือ”

📢📢 กรมโยธาธิการและผังเมือง ของเรียนเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ‼️

เข้าร่วมรับฟัง วิสัยทัศน์และร่วมแลกเปลี่ยนความความคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี .

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคเหนือ” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติเชิงพื้นที่ สร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 📈📊

🕛 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12.30-16.30 น. 🕓.👉ผ่านระบบ Zoom Webinar สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_IOd4hs1WSUK7Lms-Dl1KMg

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce