เรียนเชิญ หน่วยงาน เข้าร่วมรับฟัง วิสัยทัศน์และร่วมแลกเปลี่ยนความความคิด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคเหนือ”

📢📢 กรมโยธาธิการและผังเมือง ของเรียนเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ‼️

เข้าร่วมรับฟัง วิสัยทัศน์และร่วมแลกเปลี่ยนความความคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี .

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคเหนือ” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติเชิงพื้นที่ สร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 📈📊

🕛 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12.30-16.30 น. 🕓.👉ผ่านระบบ Zoom Webinar สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_IOd4hs1WSUK7Lms-Dl1KMg

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce