Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เรียนเชิญ หน่วยงาน เข้าร่วมรับฟัง วิสัยทัศน์และร่วมแลกเปลี่ยนความความคิด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคเหนือ”

📢📢 กรมโยธาธิการและผังเมือง ของเรียนเชิญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ‼️

เข้าร่วมรับฟัง วิสัยทัศน์และร่วมแลกเปลี่ยนความความคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี .

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 “การวางผังนโยบายระดับประเทศ ภาคเหนือ” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติเชิงพื้นที่ สร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 📈📊

🕛 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12.30-16.30 น. 🕓.👉ผ่านระบบ Zoom Webinar สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_IOd4hs1WSUK7Lms-Dl1KMg

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce