เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ ( นคอ. ) รุ่นที่ 11

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เชิญชวนหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ ( นคอ. ) รุ่นที่ 11

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลังที่เหมาะสมเเละสอดกับพลวัตของเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการองค์กร สามารถบูรณาการความรู้เเละแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

✅หลักสูตรมีระยะเวลาการอบรมเเละศึกษาดูงานในประเทศรวมทั้งสิ้น 74 ชั่วโมง (จำนวน 11 วัน) สำหรับท่านใดที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ตาม QR CODE ในเอกสารประชาสัมพันธ์

✅หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-9207417 , 0959914742 ( คุณกนิษฐา เเละ คุณภัคจิรา )

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce