Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ ( นคอ. ) รุ่นที่ 11

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เชิญชวนหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ ( นคอ. ) รุ่นที่ 11

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลังที่เหมาะสมเเละสอดกับพลวัตของเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการองค์กร สามารถบูรณาการความรู้เเละแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

✅หลักสูตรมีระยะเวลาการอบรมเเละศึกษาดูงานในประเทศรวมทั้งสิ้น 74 ชั่วโมง (จำนวน 11 วัน) สำหรับท่านใดที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ตาม QR CODE ในเอกสารประชาสัมพันธ์

✅หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-9207417 , 0959914742 ( คุณกนิษฐา เเละ คุณภัคจิรา )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce