Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดรับพิจารณาโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กำหนดเปิดรับพิจารณาโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี งบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้การสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการพัฒนาทักษะด้านการบริหารการท่องเที่ยวหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชนใหม่ ๆ ในท้องถิ่น โดยกำหนดเงินสนับสนุนโครงการล่ะ 1,000,000 บาท/โครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย
ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การเปิดรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา www.secretary.mots.go.th เลือก หัวข้อ “หน่วยงานในสังกัด” เลือก “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” และดาวน์โหลดแบบขอรับการสนับสนุนที่หัวข้อ “แบบฟอร์ม” โปรดกรอกรายละเอียดของโครงการลงในแบบฟอร์มดั้งกล่าว ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมจัดเตรียมเอกสารให้ครบ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://secretary.mots.go.th/tourismfund/Page/form.html

———————————————————-
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
website : http://www.cmchamber.com/
หรือทาง Line@ : @eli8851q

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce