Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เปิดงาน “สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020”

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020″เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ โครงการตลาดอนุสาร ย่านไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่ คุณวิรุฬ พรรณเทวี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน “สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020” อย่างเป็นทางการ ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าปลุกเศรษฐกิจการค้า สู้ COVID-19 ร่วมจับมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้า สสว. Connext หอการค้าแฟร์ “Chiang Mai Local Food 2020” แบบ New Normalโดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้เน้นผู้ประกอบการการค้า SMEs ในพื้นที่กว่า 300 กิจการ ทั้งด้านอาหาร Street Food สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป งานหัตถกรรม และสินค้าที่มีความโดดเด่นอีกจำนวนมาก มาร่วมออกบู้ท จัดจำหน่ายและแสดงสินค้าภายในงาน รวมทั้งมีการจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีช่องทางจำหน่าย พร้อมทั้งจัดงานจับคู่ธุรกิจ 100 คู่ นำธงฟ้าราคาประหยัดมาจัดในพื้นที่ตลาดอนุสาร ย่านการค้าไนท์บาร์ซาร์ เพื่อเป็นการดึงกำลังซื้อท้องถิ่น นักท่องเที่ยวภายในประเทศออกมาจับจ่ายกระตุ้นให้เกิดยอดเงินสะพัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบสินค้าคุณภาพมากถึง 300 ร้านค้า กิจกรรมนาทีทองทุกวัน กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ 100 คู่ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายในรูปแบบ New Normal ได้ทุกวันในงาน “สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020” ระหว่างวันที่ 27-30 ส.ค. 63 เวลา 12.00-21.00 น. ณ โครงการตลาดอนุสาร ย่านไนท์บาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce