Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2564 ( อบรมทุกวันพฤหัสบดีเเละวันศุกร์) ณ สำนักงบประมาณ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการงบประมาณของผู้บริหารระดับกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เเละหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ www.bb.go.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2265 1834

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce