ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่ เผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์บริการนวัตกรรมแบบครบวงจร สู่วิทยาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสู่ยุค Thailand 4.0 และจะมีการทดลองระบบการทำงานในช่วย เดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งให้บริการหลัก ในการทำวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตร การให้บริการกำจัดสารเคมีตกค้างและเชื้อโรคในผักและผลไม้สำหรับภาคอุตสาหกรรม และเครื่องมือเพื่อให้เกิดธุรกิจ Start up

ผู้สนใจต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีพลาสมา สามารถติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรศัพท์ 053-942088 ต่อ 208โทรสาร 053-942088 ต่อ 413

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *