โครงการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่  (YEC)

โดย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

      

โครงการ อบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber (YEC) 2019 

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความจำเป็นของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ (New Generation)ที่สืบทอดธุรกิจ หรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเองที่จะต้องพัฒนาทักษะ และความสามารถในการบริหารงานให้ครอบคลุม เอก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพและมีความสุ่มลึกในการมองภาพ ปัจจัยการดำเนินธุรกิจมากขึ้น จึงได้จัดทำหลักสูตร เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber) “YEC” ซึ่งได้รับความสนใจและมีสมาชิกเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 200 กิจการในปัจจุบัน

ในยุคที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเข้ามาสู่ยุค 4.0  ทำให้งานหลาย ๆ ประเภทอาจหายไปและถูกทดแทนด้วยระบบของหุ่นยนต์ Iot, AI มนุษย์แบบพวกเราจึงควรพัฒนาตัวเอง พัฒนาทักษะให้พร้อมอยู่เสมอ ล่าสุด World Economic Forum ได้รายงานข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทักษะในอนาคต 10 ทักษะ ที่คนรุ่นใหม่ควรจะต้องมี จากรายงานชื่อ New Vision for Education : Fostering Social and Emotional Learning Through Technology

  1. เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีแนวคิดการพัฒนาทักษะต่างๆ และความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้ความเปลี่ยนแปลง การปรับตัวเข้าสู่โลกธุรกิจดิจิทัล ตามแนวทางนโบยายประเทศ Thailand 4.0
  3. เพื่อเป็นพลังของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของจังหวัดเชียงใหม่
  4. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างเชื่อมโยง ทั้งในจังหวัด ในประเทศ และต่างประเทศ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC รุ่นที่ 1-9 https://1th.me/RCyab 

รูปภาพบรรยากาศโครงการ

รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

อื่นๆที่น่าสนใจ

จากหอการค้าเชียงใหม่