Chiang Mai Chamber of Commerce

หอการค้าไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานฯ โดยผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานฯ เพียง 1 พื้นที่จัดงานฯ และจะได้รับการสนับสนุนค่าเช่าพื้นที่และค่าโครงสร้างคูหาฟรี 1 คูหา/กิจการ พร้อมร่วมเจรจาธุรกิจกับสถาบันการเงินชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานฯ โดยผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานฯ เพียง 1 พื้นที่จัดงานฯ และจะได้รับการสนับสนุนค่าเช่าพื้นที่และค่าโครงสร้างคูหาฟรี 1 คูหา/กิจการ พร้อมร่วมเจรจาธุรกิจกับสถาบันการเงินชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ กรุณา กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มายังอีเมล์ tccfairbiz@thaichamber.org หรือ โทรสาร 02-622-2376 ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรม

 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมช่องทางการ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce