สภาหอการค้าไทยร่วมกับสถาบันอาหารและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำมาตรฐานภาคเอกชน ThaiGAP  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ  และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรมีศักยภาพในการแข่งขัน จึงได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  “เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP)” และลงนามข้อตกลงความร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการร่วมกันจัดทำ “โครงการ ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านผักและผลไม้ผลิตสินค้าให้มีมาตรฐาน

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
website : http://www.cmchamber.com/
หรือทาง Line@ : @eli8851q

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *