หอการค้าเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ , นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเหรัญญิกฯ และ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็นจากหอการค้าทั่วประเทศ พร้อมยื่นสมุดปกขาวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน


ในปี 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564 อย่างต่อเนื่อง

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce