หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

วันที่ 14 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าฯ (นายสมชาย ทองคำคูณ) พร้อวด้วย กรรมการรองเลขาธิการ (นายธนันท์ อานนทวิลาศ) กรรมการผู้ช่วยปฏิคม (นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์), กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์) เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่เกี่ยวข้องในการเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก – ค้าส่ง ธุรกิจระบขนส่ง โลจีสติค และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce