Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

วันที่ 14 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าฯ (นายสมชาย ทองคำคูณ) พร้อวด้วย กรรมการรองเลขาธิการ (นายธนันท์ อานนทวิลาศ) กรรมการผู้ช่วยปฏิคม (นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์), กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์) เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่เกี่ยวข้องในการเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก – ค้าส่ง ธุรกิจระบขนส่ง โลจีสติค และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ( Mou ) กับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหว …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหอการค้าเนเธอร์เเลนด์-ไทย เเละผู้เเทนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce