Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

วันที่ 14 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าฯ (นายสมชาย ทองคำคูณ) พร้อวด้วย กรรมการรองเลขาธิการ (นายธนันท์ อานนทวิลาศ) กรรมการผู้ช่วยปฏิคม (นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์), กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์) เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่เกี่ยวข้องในการเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก – ค้าส่ง ธุรกิจระบขนส่ง โลจีสติค และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนั …

Read More →

หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

“ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign&#822 …

Read More →

เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce