Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

วันที่ 14 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าฯ (นายสมชาย ทองคำคูณ) พร้อวด้วย กรรมการรองเลขาธิการ (นายธนันท์ อานนทวิลาศ) กรรมการผู้ช่วยปฏิคม (นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์), กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์) เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่เกี่ยวข้องในการเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก – ค้าส่ง ธุรกิจระบขนส่ง โลจีสติค และธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content โดนใจ ยิงAds ไปให้ถูกที่ไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอน “

📢📢 เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

วันที่ 14 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าฯ (นายสมชาย ทองคำคูณ) พร้อวด้วย กรรมการรองเลขาธิการ ( …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ด้วยการเจรจาธุรกิจ Online business Matching

วันที่ 14กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00น. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce