Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นางสาวกันชกา สุวณิชย์), เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ), กรรมการเหรัญญิก (นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ) และรองประธานกรรมการ YEC (นายฐกฤต กระแสสุข) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เวียงบัว

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce