หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นางสาวกันชกา สุวณิชย์), เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ), กรรมการเหรัญญิก (นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ) และรองประธานกรรมการ YEC (นายฐกฤต กระแสสุข) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์เวียงบัว

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce