Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565

7 มี.ค. 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ กาประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งแนวทางในการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆมาแต่อย่างใด และแผนที่ต่างๆ เป็นเพียงแนวความคิดให้ในการกำหนดพื้นที่ แต่สามารถหยืดหยุ่นได้ในการขอใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมกับทางเทศบาล

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce