หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 1/2565

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2565) นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอกาารค้าจังหวัดเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

โดยที่ประชุม สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้รายงานผลการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่ว่า คณะกรรมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ ได้ดำเนินการตรวจประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติรับรองให้จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประเมินและเป็นไมซ์ซิตี้ ด้วยคะแนน 4.48 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีจุดแข็ง 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.การสนับสนุนและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดงานไมซ์ประชาชน งานไมซ์หลายด้านจากสถาบันการศึกษา รวมถึงมีความเป็นเลิศด้านไมซ์ และการให้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมไมซ์ 2.มีสถาบันการศึกษาที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับไมซ์ มีผลงานวิจัยและการฝึกอบรมด้านไมซ์ 3.มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเภทที่โดดเด่น ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ 4.มีสถานที่จัดงานพิเศษที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ 5.มีสถานที่จัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และสถานที่จัดประชุมขนาดใหญ่ 6.มีโครงสร้างพื้นฐานภายในเมือง และบริเวณโดยรอบที่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานไมซ์ และ 7.มีประสบการณ์ในการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีข้อจำกัดในบางประการ ทั้งข้อจำกัดด้านเที่ยวบินเพื่อการพาณิชย์ในการเดินทางระหว่างประเทศนอกทวีปเอเชีย การขาดระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย ความปลอดภัยของโรงแรม รีสอร์ท และสถานที่จัดงานยังมีไม่ครบถ้วน เช่น การซ้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงรางวัลที่เกี่ยวข้องด้านอาหารของโรงแรม รีสอร์ท และสถานที่จัดงาน ยังไม่ครบถ้วน และยังขาดความต่อเนื่องในการขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การรับรองดังกล่าว ได้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา และจะมีผลเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce